ŠOLSKA PREHRANA
Prehrana učencev obsega zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico za tiste učence, ki se nanje naročijo. Vsi obroki so načrtovani v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih in omogočajo otrokom zdrav ter pravilen razvoj. V šoli po strokovnih navodilih poskrbimo tudi za dietno prehrano otrok.
Za učence v matični šoli pripravljamo vse obroke v lastni, sodobno urejeni kuhinji. V podružnični šoli v Razvanju pripravljamo malice in popoldanske malice, kosila jim dostavljamo iz matične šole.

Zajtrk
Otroci, ki pridejo v šolo že zelo zgodaj, lahko od 7.15 do 7.30 zajtrkujejo v šolski jedilnici.

Malica
Malica je za vse učence od 9.55 do 10.15. Učenci malicajo v jedilnici šole ali v učilnici, v kateri je potekal pouk pred odmorom. Za nemoten potek malice skrbijo dežurni učenci in dežurni učitelji. Vsak dan pripada k malici tudi sadje. Zaželeno je, da malicajo vsi učenci šole.

Kosilo
Čas kosila je od 11.50 do 14.30. Učenci prejmejo za prevzem kosila magnetne ključke. Pred prevzemom kosila se z njimi preko čitalca registrirajo in na osnovi registracije dobijo kosilo. V primeru izgube ključka je za novega potrebno plačati 5 evrov. Izgubo je potrebno prijaviti v tajništvo šole.

Dietna prehrana in zdravniška potrdila:
Do sedaj ni bilo potrebno vsako novo šolsko leto prinašati novih zdravniških potrdil za diete, ki so še trajale in jih starši niso prej pisno preklicali.
Glede na nova Priporočila za medicinsko indicirane diete, ki jih je obravnavala in sprejela ustrezna medicinska stroka, bomo na šoli v tem šolskem letu zahtevali obnovljena zdravniška potrdila za izvajanje nekaterih medicinsko indiciranih diet.
Zdravniška potrdila, po katerih smo še v mesecu juniju 2018, pripravljali dietno prehrano, bo za nekatere diete, npr. pri alergijah na določena živila, redukcijskih dietah ali občutljivosti na laktozo, potrebno obnoviti do konca decembra 2018. Do tega roka lahko starši sami pisno prekličejo dieto, če je otrok več ne potrebuje ali pa prinesejo novo Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka, ki ga izda specialist pediater ali specialist šolske medicine. To potrdilo bo glede na vrsto diete trajno ali začasno. Če medicinsko indicirana dieta ne bo več potrebna, bo specialist pediater ali specialist šolske medicine izdal obrazec Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka.
Pri boleznih, kot sta celiakija ali sladkorna bolezen, je potrdilo o dieti trajno in ga ni potrebno obnavljati.

NAROČILO NA ŠOLSKO PREHRANO
V skladu z Zakonom o šolski prehrani ste starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju vlagatelji) v mesecu juniju prijavili (oz. še boste prijavili) otroka na šolsko prehrano z obrazcem Prijava učenca na šolsko prehrano. Obrazec lahko dobite v šolski svetovalni službi, najdete ga tudi na spletni strani šole. Na obrazcu označite vrsto obroka in datum začetka prijave.

SUBVENCIJA ŠOLSKE PREHRANE
S sprejetjem  Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljevljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, str.88/61 – ZUPJS – G), se od 1. 2. 2017 širi krog učencev, ki so upravičeni do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila so od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Posebne vloge za subvencijo šolskega kosila od 1. 2. 2017 ni več potrebno oddati.

ODJAVA ZAJTRKA, MALICE IN KOSILA
V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši ali skrbniki odjavite prehrano za določen čas oziroma za čas odsotnosti učenca. Prehrano odjavite v tajništvu šole po elektronski pošti darja.vrecko@guest.arnes.si ali anitakra.work@gmail.com in po telefonu na št.: 02 320 69 50 ali 02 320 69 59, do 8.30.
9. člen Zakona o šolski prehrani določa, da v kolikor ne odjavite posameznega obroka, plačate polno ceno, tudi če imate šolsko prehrano subvencionirano. Odjava kosila in popoldanske malice je možna za isti dan, odjava malice in zajtrka pa za dan naprej, saj se število malic naroča vnaprej.
Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe oz. sodelovanja v dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi šolsko prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti.
Če želite odjaviti prehrano za dalj časa, je potrebno izpolniti obrazec Preklic prijave na šolsko prehrano in ga oddati v tajništvo šole.

Organizatorka šolske prehrane je Zlatka Harl, vodja šolske kuhinje je Luka Korošec.

Administratorka Anita Strnad in poslovna sekretarka Darja Vrečko sta zadolženi za prijavo oziroma odjavo obrokov.

Za izdajo položnic in pregled plačevanja položnic je zadolžena Anita Strnad (telefon 02 320 69 59, e-naslov: anitakra.work@gmail.com).